Buddhadasa Bhikkhu

Buddhadasa Bhikkhu

ท่านพุทธทาสฯ ได้อุปสมบทและเริ่มต้นศึกษาธรรมวินัยและภาษาบาลีเมื่ออายุได้ 20 ปีท่านต้องการดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ

Famous Facts

  • ในปี พ.ศ. 2475 ท่านพุทธทาสฯ ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม (มีความหมายว่า สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้น) เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับประชาชน แนวคิดที่มุ่งเน้นการพึ่งพาอาศัยกันของทุกสิ่งรอบตัวทำให้ท่านพุทธทาสฯ เป็นที่ยอมรับในแนวคิดเชิงสันติภาพและธรรมชาติ งานเขียนของท่านยังส่งอิทธิพลต่อวิธีคิดแนวใหม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วย
  • ท่านเป็นพระภิกษุไทยที่มีผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับนับถือ โครงการสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพคือการก่อตั้ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางพุทธศาสนา รวมทั้ง ให้เป็นที่รวมตัวกันของผู้นำ ทางศาสนาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
  • ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม พานิช เกิดเมื้อ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึงชื่อว่า...พุทธทาส”

พุทธทาสภิกขุ