M.R.SeniPramoj

M.R.SeniPramoj

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย 4 สมัย

Famous Facts

  • ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2485 ในขณะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. (Washington D.C.) ม.ร.ว.เสนีย์ปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตามคำสั่งของรัฐบาลในเวลานั้น และก่อตั้งขบวนการ “เสรีไทย” ขึ้น ซึ่งต่อมาส่งผลให้สหรัฐฯ ไม่มองประเทศไทยเป็นศัตรูหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง
  • นอกจากบทบาททางการเมือง ม.ร.ว.เสนีย์ยังเป็นทั้งนักกฎหมายและอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ท่านเคยเขียนไว้ถือเป็นตำราเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่งที่นักศึกษากฎหมายยังใช้กันจนถึงทุกวันนี้
  • ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ที่กรุงเทพมหานคร

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มีจะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ อุดมคติเท่านั้นที่จะยั่งยืนอยู่ได้แม้ตัวผู้ปกครองจะล้มหายตายจากไป สัจจะตามอุดมคติจะยังอยู่”

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช